ویدئوی کارکرد محصولات

فیلم دستگاه روغن گیری

فیلم دستگاه روغن کشی بتین

روغن گیری از نارگیل

فیلم دستگاه روغن گیری

ارده گیر و کره گیر

ارده گیری با دستگاه جدید بتین

کره گیری با دستگاه جدید بتین