لوازم دستگاه روغن گیری بتین

دستگاه روغن گیری بتین با بیشترین لوازم لوازم یدکی و جانبی برروی دستگاه

لوازم جانبی دستگاه

1-ظرف استیل جهت جمع شده روغن خروجی از دستگاه

2- 1صافی جهت یکدست کردن روغن خروجی از دستگاه که کمک میکنه زودتر روغن از لرد جدا شده و صاف و شفاف شود.

3-دستکش نسوز جهت تمیز کردن مارون و سیلندر دستگاه پس از اتمام روغنگیری

4- آچار جهت باز کردن پیچ های ماردون جهت تمیز کردن دستگاه

5- فرچه مویی جهت آسانتر تمیز کردنو سرعت بخشیدن به تمیزکردن ماردون و سیلند دستگاه

6-ظرف پلاستیکی جهت جمع آوری کنجاله دستگاه هنگام روغنگیری

لوازم یدکی دستگاه

1- ماردون 2- سیلندر 3-آچار