پمپ روغن بزرگ

پمپ انتقال روغن بزرگ

پمپ روغن بزرگ بسیار زیبا و متناسب برای استفاده در کارخانه ها

مشخصات فنی
مدل
ظرفیت
ابعاد
مصرف برق
وزن