پمپ روغن کوچک گروه بازرگانی بتین

پمپ روغن کوچک پمپ روغن کوچک

پمپ روغن کوچک بسیار زیبا و متناسب برای استفاده های کم می باشد

مشخصات فنی
مدل
ظرفیت  کیلوگرم در ساعت
ابعاد
مصرف برق
وزن کیلوگرم

مصرف برق 1/4

تولید دو برابر

وزن 1/20

ابعاد 1/10